{seacms:strip} 应援在线播放-电视剧-影视大全

应援

备注:65集

别名:

剧情:日剧

类型:电视剧

电视台:日剧

发行公司豆瓣链接:

地区:日本

年份:2020

语言:日语

评分:8.8

豆瓣高分:豆瓣高分

主演1:http://cn2.3days.cc/1586070754111639.pnghttps://ae01.alicdn.com/kf/Ha209b0e08c5b4be6a83faa907a2d0898Y.png

主演:洼田正孝,二阶堂富美,森七菜,松井玲奈,药师丸博子

导演:吉田照幸

跟新时间:2020-06-29 00:06

图片备用:http://cn2.3days.cc/1586070754111639.png

下载地址二
第1集$http://qiaozhen.com.cn/share/MzUwOTUxJOesrDHpm4Y=###第2集$http://qiaozhen.com.cn/share/MzUwOTUxJOesrDLpm4Y=###第3集$http://qiaozhen.com.cn/share/MzUwOTUxJOesrDPpm4Y=###第4集$http://qiaozhen.com.cn/share/MzUwOTUxJOesrDTpm4Y=###第5集$http://qiaozhen.com.cn/share/MzUwOTUxJOesrDXpm4Y=###第6集$http://qiaozhen.com.cn/share/MzUwOTUxJOesrDbpm4Y=###第7集$http://qiaozhen.com.cn/share/MzUwOTUxJOesrDfpm4Y=###第8集$http://qiaozhen.com.cn/share/MzUwOTUxJOesrDjpm4Y=###第9集$http://qiaozhen.com.cn/share/MzUwOTUxJOesrDnpm4Y=###第10集$http://qiaozhen.com.cn/share/MzUwOTUxJOesrDEw6ZuG###第11集$http://qiaozhen.com.cn/share/MzUwOTUxJOesrDEx6ZuG###第12集$http://qiaozhen.com.cn/share/MzUwOTUxJOesrDEy6ZuG###第13集$http://qiaozhen.com.cn/share/MzUwOTUxJOesrDEz6ZuG###第14集$http://qiaozhen.com.cn/share/MzUwOTUxJOesrDE06ZuG###第15集$http://qiaozhen.com.cn/share/MzUwOTUxJOesrDE16ZuG###第16集$http://qiaozhen.com.cn/share/MzUwOTUxJOesrDE26ZuG###第17集$http://qiaozhen.com.cn/share/MzUwOTUxJOesrDE36ZuG###第18集$http://qiaozhen.com.cn/share/MzUwOTUxJOesrDE46ZuG###第19集$http://qiaozhen.com.cn/share/MzUwOTUxJOesrDE56ZuG###第20集$http://qiaozhen.com.cn/share/MzUwOTUxJOesrDIw6ZuG###第21集$http://qiaozhen.com.cn/share/MzUwOTUxJOesrDIx6ZuG###第22集$http://qiaozhen.com.cn/share/MzUwOTUxJOesrDIy6ZuG###第23集$http://qiaozhen.com.cn/share/MzUwOTUxJOesrDIz6ZuG###第24集$http://qiaozhen.com.cn/share/MzUwOTUxJOesrDI06ZuG###第25集$http://qiaozhen.com.cn/share/MzUwOTUxJOesrDI16ZuG###第26集$http://qiaozhen.com.cn/share/MzUwOTUxJOesrDI26ZuG###第27集$http://qiaozhen.com.cn/share/MzUwOTUxJOesrDI36ZuG###第28集$http://qiaozhen.com.cn/share/MzUwOTUxJOesrDI46ZuG###第29集$http://qiaozhen.com.cn/share/MzUwOTUxJOesrDI56ZuG###第30集$http://qiaozhen.com.cn/share/MzUwOTUxJOesrDMw6ZuG###第31集$http://qiaozhen.com.cn/share/MzUwOTUxJOesrDMx6ZuG###第32集$http://qiaozhen.com.cn/share/MzUwOTUxJOesrDMy6ZuG###第33集$http://qiaozhen.com.cn/share/MzUwOTUxJOesrDMz6ZuG###第34集$http://qiaozhen.com.cn/share/MzUwOTUxJOesrDM06ZuG###第35集$http://qiaozhen.com.cn/share/MzUwOTUxJOesrDM16ZuG###第36集$http://qiaozhen.com.cn/share/MzUwOTUxJOesrDM26ZuG###第37集$http://qiaozhen.com.cn/share/MzUwOTUxJOesrDM36ZuG###第38集$http://qiaozhen.com.cn/share/MzUwOTUxJOesrDM46ZuG###第39集$http://qiaozhen.com.cn/share/MzUwOTUxJOesrDM56ZuG###第40集$http://qiaozhen.com.cn/share/MzUwOTUxJOesrDQw6ZuG###第41集$http://qiaozhen.com.cn/share/MzUwOTUxJOesrDQx6ZuG###第42集$http://qiaozhen.com.cn/share/MzUwOTUxJOesrDQy6ZuG###第43集$http://qiaozhen.com.cn/share/MzUwOTUxJOesrDQz6ZuG###第44集$http://qiaozhen.com.cn/share/MzUwOTUxJOesrDQ06ZuG###第45集$http://qiaozhen.com.cn/share/MzUwOTUxJOesrDQ16ZuG###第46集$http://qiaozhen.com.cn/share/MzUwOTUxJOesrDQ26ZuG###第47集$http://qiaozhen.com.cn/share/MzUwOTUxJOesrDQ36ZuG###第48集$http://qiaozhen.com.cn/share/MzUwOTUxJOesrDQ46ZuG###第49集$http://qiaozhen.com.cn/share/MzUwOTUxJOesrDQ56ZuG###第50集$http://qiaozhen.com.cn/share/MzUwOTUxJOesrDUw6ZuG###第51集$http://qiaozhen.com.cn/share/MzUwOTUxJOesrDUx6ZuG###第52集$http://qiaozhen.com.cn/share/MzUwOTUxJOesrDUy6ZuG###第53集$http://qiaozhen.com.cn/share/MzUwOTUxJOesrDUz6ZuG###第54集$http://qiaozhen.com.cn/share/MzUwOTUxJOesrDU06ZuG###第55集$http://qiaozhen.com.cn/share/MzUwOTUxJOesrDU16ZuG###第56集$http://qiaozhen.com.cn/share/MzUwOTUxJOesrDU26ZuG###第57集$http://qiaozhen.com.cn/share/MzUwOTUxJOesrDU36ZuG###第58集$http://qiaozhen.com.cn/share/MzUwOTUxJOesrDU46ZuG###第59集$http://qiaozhen.com.cn/share/MzUwOTUxJOesrDU56ZuG###第60集$http://qiaozhen.com.cn/share/MzUwOTUxJOesrDYw6ZuG###第61集$http://qiaozhen.com.cn/share/MzUwOTUxJOesrDYx6ZuG###第62集$http://qiaozhen.com.cn/share/MzUwOTUxJOesrDYy6ZuG###第63集$http://qiaozhen.com.cn/share/MzUwOTUxJOesrDYz6ZuG###第64集$http://qiaozhen.com.cn/share/MzUwOTUxJOesrDY06ZuG###第65集$http://qiaozhen.com.cn/share/MzUwOTUxJOesrDY16ZuG
下载地址一
第1集$http://cn6.18787000118.com/hls/20200405/fbf8e1aee1daa287c763409e07d0c0f3/index.m3u8###第2集$http://cn6.18787000118.com/hls/20200405/f9152e96da483b80a905326d0cc800a1/index.m3u8###第3集$http://cn6.18787000118.com/hls/20200405/b937c521f33fa0e9f59d93f861442cd7/index.m3u8###第4集$http://cn6.18787000118.com/hls/20200405/f431f940ad0d950d9f20e2596129c090/index.m3u8###第5集$http://cn6.18787000118.com/hls/20200405/34d2280cfcf825b431663d813a897eac/index.m3u8###第6集$http://cn1.18787000118.com/hls/20200419/7287719f346992e77c94846cd4327b14/index.m3u8###第7集$http://cn1.18787000118.com/hls/20200419/45a210396f31ce82997a13e0682922a9/index.m3u8###第8集$http://cn1.18787000118.com/hls/20200419/56a7b764f7ba45148929a13bd9154baa/index.m3u8###第9集$http://cn1.18787000118.com/hls/20200419/6522795648086014aee5539aba8528df/index.m3u8###第10集$http://cn1.18787000118.com/hls/20200419/6ecb5bd52943b6e86ac7f71b35cd9981/index.m3u8###第11集$http://cn1.18787000118.com/hls/20200419/7edbff9213ee5cd0f48749a4993b83f8/index.m3u8###第12集$http://cn1.18787000118.com/hls/20200419/c64e5958e9639fc9a26b566047411acb/index.m3u8###第13集$http://cn6.18787000118.com/hls/20200426/cd0cf57245846ec36a373737e04bbe9a/index.m3u8###第14集$http://cn1.18787000118.com/hls/20200419/c513abdb98c110db8a1fcacc1dbaf178/index.m3u8###第15集$http://cn1.18787000118.com/hls/20200419/b19f652bd8445593802864bd2d1962e5/index.m3u8###第16集$http://cn1.18787000118.com/hls/20200426/2100ebbef911a8dd338a8877ff84a8ff/index.m3u8###第17集$http://cn1.18787000118.com/hls/20200426/a7ba5c217b7f41349bff62ffe284e7b0/index.m3u8###第18集$http://cn1.18787000118.com/hls/20200426/118c91569ce91b850dde62d4dfc4d48c/index.m3u8###第19集$http://cn1.18787000118.com/hls/20200426/c9ce2928751e240d2dc1fbf6b0a51592/index.m3u8###第20集$http://cn1.18787000118.com/hls/20200426/dc7a81fef44045f1395407f124be5d31/index.m3u8###第21集$http://cn6.18787000118.com/hls/20200503/4930613557c4fb12d74039b624b2aecd/index.m3u8###第22集$http://cn6.18787000118.com/hls/20200503/ebff0910e12da1731ee01b26f00e6a03/index.m3u8###第23集$http://cn6.18787000118.com/hls/20200503/4654df49451263901aba082811f24b9e/index.m3u8###第24集$http://cn6.18787000118.com/hls/20200503/0769bb8f1cade5c8f10f7d7c2297855c/index.m3u8###第25集$http://cn6.18787000118.com/hls/20200503/203e85634c61a7043e2b5ff266407177/index.m3u8###第26集$http://cn6.18787000118.com/hls/20200509/1873c96b239e4a87c0d7375e535312d8/index.m3u8###第27集$http://cn6.18787000118.com/hls/20200509/afaf877c3d6476f2c5218430e3263283/index.m3u8###第28集$http://cn6.18787000118.com/hls/20200509/ffb4ff472acee8e1819822709d08d69f/index.m3u8###第29集$http://cn6.18787000118.com/hls/20200509/0fd82cee096b100c33e0fe0e38b07206/index.m3u8###第30集$http://cn6.18787000118.com/hls/20200509/6645b226c26bb9157548a175e23bff41/index.m3u8###第31集$http://cn1.18787000118.com/hls/20200518/63e65ee1839af240caf75666bbf8e9ee/index.m3u8###第32集$http://cn1.18787000118.com/hls/20200517/6185f066ed357d57e0b99e016c82bb37/index.m3u8###第33集$http://cn1.18787000118.com/hls/20200517/170892eb58395ffd4ac6b446cdd9aff7/index.m3u8###第34集$http://cn1.18787000118.com/hls/20200517/f10f4a1e7fbbff9c3356013ded468287/index.m3u8###第35集$http://cn1.18787000118.com/hls/20200517/7ebbdaae6c63d8c4b4def80006962998/index.m3u8###第36集$http://cn1.18787000118.com/hls/20200524/a8ec34447a5c6e52202524482174d17a/index.m3u8###第37集$http://cn1.18787000118.com/hls/20200524/b48f12ac853e41ca8785ad1c772e8b33/index.m3u8###第38集$http://cn1.18787000118.com/hls/20200524/f35a64cf99d5b764a0a9c78451087de5/index.m3u8###第39集$http://cn1.18787000118.com/hls/20200524/b797268cbf60690ccda44024bcdb3a2e/index.m3u8###第40集$http://cn1.18787000118.com/hls/20200524/4aea24cd8a0c0c44a1f238a299f670d3/index.m3u8###第41集$http://cn1.18787000118.com/hls/20200531/949c0029fa0ffb33c1ad675b7a290058/index.m3u8###第42集$http://cn1.18787000118.com/hls/20200531/ade66cd30ecb8ed0486c5f9a8ba2a91d/index.m3u8###第43集$http://cn1.18787000118.com/hls/20200531/f49955edfa54469022aac773c9b03379/index.m3u8###第44集$http://cn1.18787000118.com/hls/20200531/42e42fa8369cea9f70930007db86abc6/index.m3u8###第45集$http://cn1.18787000118.com/hls/20200531/8d2e76c41d1f67435636817a0d665837/index.m3u8###第46集$http://cn1.18787000118.com/hls/20200607/6f2039676f01bece0b64a54241e024fd/index.m3u8###第47集$http://cn1.18787000118.com/hls/20200607/06709814d245ee5b7216ee33afcb9ed7/index.m3u8###第48集$http://cn1.18787000118.com/hls/20200607/3e350faa86a26fee287d2cd098d00343/index.m3u8###第49集$http://cn1.18787000118.com/hls/20200607/f4f957c35311930cf4ccaeb89e7d0819/index.m3u8###第50集$http://cn1.18787000118.com/hls/20200607/b5632b56b84c99a80c61fd6d9fcf08be/index.m3u8###第51集$http://cn1.18787000118.com/hls/20200614/30b3cdf52023c9b2bd3da6f28f023a08/index.m3u8###第52集$http://cn1.18787000118.com/hls/20200614/c630bb234a36f3a7e9a9eb9aea84190e/index.m3u8###第53集$http://cn1.18787000118.com/hls/20200614/3b5bf96a26b991eb0335014622eab1a9/index.m3u8###第54集$http://cn1.18787000118.com/hls/20200614/b8f306d509f37453c58659443ea93a62/index.m3u8###第55集$http://cn1.18787000118.com/hls/20200614/e1e80415f9967e12952391639eec36a8/index.m3u8###第56集$http://cn1.18787000118.com/hls/20200621/722e1fbf1750076a9366d8c62fec127c/index.m3u8###第57集$http://cn1.18787000118.com/hls/20200621/56c550af07fb5368ae233b1599f75390/index.m3u8###第58集$http://cn1.18787000118.com/hls/20200621/41cbc1d439a63ae570fcb64fb1e4c403/index.m3u8###第59集$http://cn1.18787000118.com/hls/20200621/b08d14c4b0381d9cc431f39d2e60f861/index.m3u8###第60集$http://cn1.18787000118.com/hls/20200621/258049332f18384b6db8540bfdeb606f/index.m3u8###第61集$http://cn1.18787000118.com/hls/20200628/7e2ec2f0be1b3b8932d14ef8aaba0224/index.m3u8###第62集$http://cn1.18787000118.com/hls/20200628/52b572ff8e25e05e6dd5745cf40d8d98/index.m3u8###第63集$http://cn1.18787000118.com/hls/20200628/9b53b51b60786a11b079b33cc91569d1/index.m3u8###第64集$http://cn1.18787000118.com/hls/20200628/95d881317ddcca9267caaff104f9ab69/index.m3u8###第65集$http://cn1.18787000118.com/hls/20200628/af4d7e222bd8e3944aeac8999f499bc0/index.m3u8

剧情简介

以昭和音乐史上极具代表性的作曲家古关裕,和他的歌手妻子金子为原型,讲述为音乐而生的夫妻物语。

首页--地图返回顶部

Copyright © 2008-2018

{1/seacms:strip}